Betingelser

Senest oppdatert: 17.05.2016

Betingelsene er gyldig fra 17.05.2016 og erstatter alle tidligere kundeavtaler og betingelser.

Generelle betingelser

Avtaleperiode

Avtaleperioder kan inngås skriftlig og særskilt med den enkelte kunde og dedikert oppdragsansvarlig. Er ingen skriftlig avtale inngått vil betingelsene på denne siden være retningsgivende.

Konfidensialitetsavtale

En del av våre tjenester krever utveksling av forretningsensitive opplysninger som ikke bør komme i hendene på konkurrenter og andre aktører. Dette gjelder både vår og klientene sin forretningsvirksomhet. Derfor kan vi ved avtalestart inngå en skriftlig avtale om hvordan informasjon av fortrolig karakter behandles og oppbevares av begge parter. Dette gjelder skriftlig, muntlig eller på annen måte, direkte eller indirekte informasjon knyttet til produkter, tiltak, prosesser, utvikling, forretningshemmeligheter, know-how, personell, kunder, samarbeidspartnere, leverandører, planer, markedsmuligheter eller annen type informasjon som av noen av partene med rimelighet kan anses som konfidensiell informasjon. Denne kan formuleres og tilpasses individuelt.

Videresalg og bruksformål

Tjenester og produkt levert av oss kan ikke videreselges med mindre det inngås skriftlig avtale om annet. Har du kjøpt et plugin eller et informasjonsprodukt kan det utelukkende benyttes på et nettsted om gangen. Har du behov for å bruke samme plugin på flere nettsteder krever dette en individuell avtale eller et nytt kjøp av ny lisens. Ta kontakt for en avtale. Bruk av Nettpilots, Media Agency eller Emonkeys integrasjoner og plugins til WordPress WooCommerce på flere nettsteder uten kjøp/avtale om flere lisenser er i strid med åndsverkloven og vil bli rettsforfulgt.
Tjenester levert av Nettpilot, Emonkey og Media Agency kan ikke tas i bruk i kommersiell øyemed før betaling er registrert i våre systemer.

Woocommerce plugins og betalingsmoduler

De første 12 måneder etter kjøp av Woocommerce plugins tilstreber Nettpilot seg til å holde lisenserte moduler oppdatert i forhold til seneste Woocommerce versjon.  Etter 12 måneder kan Nettpilot ta seg betalt for oppdaterte versjoner i tilfelle der oppdateringene krever vesentlige endringer og innsats. Kunden velger selv om de ønsker å oppgradere Woocommerce I tilfelle av drift og vedlikeholdsavtale sørger vi for alle oppgraderinger løpende. Nettpilot kan ikke belastet eller holdes ansvarlig for nedetid, komplikasjoner med themes eller andre plugins eller miskonfigurasjon på servere og webhotell som vi ikke eier. Vi leier dette av tredjepartsleverandører og kan ikke stå ansvarlige for serverforhold. Det er gis 14 dagers angrerett etter kjøp, og kunden plikter å sende skriftlig beskjed om kjøpet skal oppheves. Se også lovdata, Lov om angrerett kapittel 5.
Klarer ikke Nettpilot, Media Angency eller Emonkey å oppdatere integrasjoner i forhold til Woocommerce sine endringer innen 3 måneder vil modulene bli frigitt som åpen kildekode underCreative Commons 4.0 lisens (CC BY 4.0). Vi vil offentliggjøre dette per epost og på nettstedet.

Oppsigelse av tjenester (webmaster, SEO software, Adwords, A/B testing og retaineravtaler)

Oppsigelser skal sendes skriftlig til kundens kontaktperson. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 60 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En registrert oppsigelse endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert medmindre oppsigelse skyldes dokumenterte feil i løsninger eller avtalebrudd fra vår side.

Fakturering og betaling

Alle løpende tjenester bortsett fra oppstartspakker, timepakker og dagspakker, faktureres for minimum 3 måneder, med mindre annet er avtalt. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Gebyr på kr. 60,- tilkommer per faktura og er en del av avtalen kunden inngår ved bestilling av våre tjenester. Kontantkjøp og faktura sendt per epost fritas ikke for fakturagebyr.
Ved kjøp av webløsninger og tilpasset software skal betaling foregå FØR løsningen tas i bruk i kommersielt øyemed.
Betales ikke innen fakturafrist har vi rett til å fjerne leverte tjenester og åndsverk uten varsel, men vil i første omgang søke å sende ut purring.

Det faktureres alltid per påbegynte hele time.

Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter.

Kampanjepriser er gjeldende i én avtaleperiode fra datoen kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser.

Vi forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Prisendringer varsles 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer sendes per epost til den Epost-adresse som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Kontaktinformasjon

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde kundekontakt oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, Epost-adresse m.v.

Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte.
Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder Nettpilot seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e).

Vi forbeholder oss retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

Angrerett og reklamasjon

For forbrukerforhold gjelder at tjenester som er levert elektronisk, påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at kunden gir avkall på angreretten.

Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Feil i kundens opppsett, eller inkompatibilitet med tredjepartsløsninger, samt skødesløs håndtering og manglende evne til å sette seg inn i dokumentasjonen og opplæringsmateriell for leverte tjeneste og produkt gir ikke rett til reklamasjon.

Rådgivning og support ytes dessuten betalende kunder gratis i opp til 30 min per måned og i henhold til avtale utover oppstartspakke.

Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold varsles kundekontakt skriftlig. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor kundekontakt. I vanlig tale betyr det at hvis en kunde oppdager en feil og ikke rapporterer denne før 14 dager etterpå, vil det bli uhyre vanskelig å rette opp uten ekstra innsats. I så fall faktureres for support.

Stengning og suspensjon

Nettpilot, Emonkey eller Mediagency forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere tjenester og avslutte kundehold i i tilfelle der kunden ikke følger skriftlige råd og veiledninger når det gjelder valg av trejdepartsutbydere, ikke godkjente leverandører av tilleggsprodukt og ytelser, krav til maler for webløsninger som skal kunne fungere sammen med de av Nettpilot, Emonkey eller Mediagencys leverte tjenester og produkt.

Nettpilot, Emonkey eller Mediagency kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter vårt skjønn, synes berettiget, og uansett om kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som vi setter.

Nettpilot, Emonkey eller Mediagency forbeholder seg retten til å stenge tjenesten eller fjerne softwaren fra kunden sine servere dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid. Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert eller fjernet, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av koder, software, grafisk materiale og annet innhold og åndsverk levert, av Nettpilot, Emonkey eller Mediagency. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret.

Ved suspensjon og fjerning påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 1500,- eks. mva.  I tillegg skal betales for den tiden det tar å håndtere gjenetableringen. Timeprisen er da kr. 1290,-

Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i våre systemer.

Ved stengning og fjerning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.

Stengning, fjerning eller suspensjon endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Ansvarsbegrensning

Nettpilot, Emonkey eller Mediagency kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Nettpilot, Emonkey eller Mediagency kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. Nettpilot, Emonkey eller Mediagency vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene Nettpilot, Emonkey eller Mediagency har fakturert kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.
Nettpilot, Emonkey eller Mediagency kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Kunden forplikter seg til å holde Nettpilot, Emonkey eller Mediagency skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Nettpilot, Emonkey eller Mediagency som har sammenheng med det materiale som kunden, eller kundens brukere, har formidlet gjennom Nettpilot, Emonkey eller Mediagency sine tjenester.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom kunden og Nettpilot, Emonkey eller Mediagency skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Er det uvisst hvilke part man ønsker å klage over rettes først henvendelse til Nettpilot via nettpilot (at) nettpilot (punkt) no

Partene vedtar Ringerike tingrett som verneting.

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at Nettpilot, Emonkey eller Mediagency forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på nettsiden,

Avtale betingelser er formulert og holdes vedlike av Nickolass Jensen, Nettpilot. Ta kontakt om du lurer på noe.

 

Print Friendly, PDF & Email